JOHNNYBET
いとう・けんたろう wikipedia google画像検索
伊藤 健太郎 1916.12.28生 右投右打 千葉中-東京鉄道局
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1936春夏昭和11巨人57332646210 1052-0-7-05-0-1.231.394.385.779 (外)7伊藤 健太郎20
1936秋昭和11巨人52711495918541 34125-0-19-014-0-1.18938.325.358.682 (外)27伊藤 健太郎20
1937春昭和12巨人5331231011925631 40141-1-20-123-0-2.24827.377.396.773 (外)33伊藤 健太郎21
1937秋昭和12巨人5431691442034505 54203-0-24-126-0-3.23637.349.375.724 (外)40伊藤 健太郎21
1938春昭和13巨人5301281031733521 45162-0-25-020-0-3.3205.453.437.890 (外)29伊藤 健太郎22
1938秋昭和13巨人5401791491843714 64252-0-29-025-1-2.2895.404.430.834 (外)40伊藤 健太郎22
1939昭和14兵役-------- ------------------23
1940昭和15兵役-------- ------------------24
1941昭和16兵役-------- ------------------25
1942昭和17巨人59633130519731804 10334265-21-025-0-9.2396.288.338.626 (外)87 (一)6伊藤 健太郎26
1943昭和18巨人544149138721423 3816110-11-013-0-4.152.215.275.490 (一)22 (外)20伊藤 健太郎27
国内通算32012261061113253521319 3881421876-156-2151-1-25.238.337.366.703 (外)283 (一)28
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1936春夏昭和11巨人5------ 79010.90020
1936秋昭和11巨人5------ 2736312.97520
1937春昭和12巨人5------ 3354220.96621
1937秋昭和12巨人5------ 4052231.94721
1938春昭和13巨人5------ 2944230.93922
1938秋昭和13巨人5------ 4062020.96922
1939昭和14兵役------ ------23
1940昭和15兵役------ ------24
1941昭和16兵役------ ------25
1942昭和17巨人5639015.975 87130782.94526
1943昭和18巨人522175238.983 2035211.97427
国内通算282142413.982 28342218216.954