JOHNNYBET
いわた・つぐお wikipedia google画像検索
岩田 次男 1915.11.6生 右投右打 名古屋三商-早稲田大
小計を開く
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1936春夏昭和11名古屋10135447510301 1650-2-4-14-0-2.213.288.340.629 (三)13岩田 次男21
1936秋昭和11名古屋102610389914101 1872-1-12-113-0-16.15751.265.202.467 (三)26岩田 次男21
1937春昭和122球団小計531921621434200 36153-3-27-013-0-20.21053.323.222.545 (三)42 (一)3 (捕)1岩田 次男22
1937春昭和12名古屋5431531311028200 30143-3-19-011-0-17.214.313.229.542 (三)32 (一)3 (捕)1岩田 次男22
1937春昭和12東京セネタース1910393146000 610-0-8-02-0-3.194.359.194.553 (三)10岩田 次男22
1937秋昭和12東京セネタース19-------- ------------------岩田 次男22
1938昭和13兵役-------- ------------------23
1939昭和14兵役-------- ------------------24
1940昭和15兵役-------- ------------------25
1941昭和16朝日21602301891440302 491710-5-36-016-0-20.212.338.259.597 (三)58岩田 次男26
1942昭和17朝日21893242921961901 7315825-26-124-0-24.209.276.250.526 (三)88岩田 次男27
国内通算241903779611591805 1925923216-105-370-0-82.204.301.246.547 (三)227 (一)3 (捕)1
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1936春夏昭和11名古屋10------------- 13143422.96021
1936秋昭和11名古屋10------------- 263891169.89021
1937春昭和122球団小計101001.0000322224.923 42421291819.90522
1937春昭和12名古屋5101001.0000322224.923 32301011515.89722
1937春昭和12東京セネタース19------------- 10122834.93022
1937秋昭和12東京セネタース19------------- ------22
1938昭和13兵役------------- ------23
1939昭和14兵役------------- ------24
1940昭和15兵役------------- ------25
1941昭和16朝日21------------- 58801802018.92926
1942昭和17朝日21------------- 881032652427.93927
国内通算101001.0000322224.923 2272776998075.924